banner-lought

חנות

 
 • פשוט זורקים, ומדברים / חושבים על זה. אין חוקים
 • מתפקדות אם רוצים גם ככלי הדרכה עמוק יותר
 • מגבירות מודעות ומיקוד להתלהבות! לעשות חיים !!!
 • מכניסות לאנשים חיוך + כוח
 • קומפקטיות. חמודות. מחזיקים בתיק / באוטו
 
 • לצוותים, זוגות, מנהל עובד, משפחות עובדים
 • חיזוקיסטיות ליום האישה! חיזוקיסטים כללי
 • גיבושיסטים לגיבוש צוותים בישיבות, באירועים, בהדרכות
 • הקלפים גם ככלי לפיתוח אישי צוותי
 • מגבירים מודעות ומיקוד להתלהבות! לעשות חיים !!!
 • מכניסים לאנשים חיוך + כוח